ముగించు

నియామక

నియామక
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
యఫ్.యన్.ఓ ల యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.
యఫ్.యన్.ఓ ల  యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా. 
07/08/2020 13/08/2020 చూడు (393 KB)
యం.యన్.ఓ ల యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా

 యం.యన్.ఓ ల  యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా

07/08/2020 13/08/2020 చూడు (522 KB)
పి.యం.ఓ.ఓ ల యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

 పి.యం.ఓ.ఓ ల  యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

07/08/2020 13/08/2020 చూడు (790 KB)
రేడియోగ్రాపర్ ల యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

 రేడియోగ్రాపర్ ల  యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

07/08/2020 13/08/2020 చూడు (397 KB)
ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ల యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

 ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ల  యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

07/08/2020 13/08/2020 చూడు (1 MB)
ఫార్మసిస్ట్ ల యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

 ఫార్మసిస్ట్ ల  యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

07/08/2020 13/08/2020 చూడు (2 MB)
స్టాఫ్ నర్సు ల యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

 స్టాఫ్  నర్సు ల యొక్క ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా.

07/08/2020 13/08/2020 చూడు (4 MB)
ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (4 పోస్టులు) తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా (APVVP – DCHS)
ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (4 పోస్టులు) తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా (APVVP – DCHS)
DCHS
అనంతపురము
07/08/2020 09/08/2020 చూడు (590 KB)
ప్రాచీన దస్తావేజులు