ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  డా,,  వైఎస్ఆర్  యు.పి.హెచ్ .సి లలో    పనిచేయుటకు దరఖాస్తు చేసుకున్న డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్  ఉద్యోగములకు సంబంధించి ప్రోవిషనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది. 

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  డా,,  వైఎస్ఆర్  యు.పి.హెచ్ .సి లలో    పనిచేయుటకు దరఖాస్తు చేసుకున్న డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్  ఉద్యోగములకు సంబంధించి ప్రోవిషనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది. 
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  డా,,  వైఎస్ఆర్  యు.పి.హెచ్ .సి లలో    పనిచేయుటకు దరఖాస్తు చేసుకున్న డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్  ఉద్యోగములకు సంబంధించి ప్రోవిషనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది. 
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  డా,,  వైఎస్ఆర్  యు.పి.హెచ్ .సి లలో  
 పనిచేయుటకు దరఖాస్తు చేసుకున్న డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్  ఉద్యోగములకు సంబంధించి ప్రోవిషనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది. 
 
1)  డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ ల ప్రోవిషనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా 
16/10/2021 22/10/2021 చూడు (3 MB)