ముగించు

వార్తలు

వడపోత:
NREGS

పలుగు చేతబట్టి.. ఉపాధి కూలి గా మారిన జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు పలుగు చేతబట్టి.. ఉపాధి కూలీగా మారారు జిల్లా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు.. ఉపాధి…

వివరాలు వీక్షించండి