ముగించు

WALK-IN –INTERVIEW FOR RECRUITMENTOFAAROGYAMITHRASand OFFICE ASSOCIATE POSTS ON OUTSOURCING BASISUNDER DR.YSR AAROGYA SRI HEALTH CARE TRUST IN ANANTHAPURAMU DISTRICT

WALK-IN –INTERVIEW FOR RECRUITMENTOFAAROGYAMITHRASand OFFICE ASSOCIATE POSTS ON OUTSOURCING BASISUNDER DR.YSR AAROGYA SRI HEALTH CARE TRUST IN ANANTHAPURAMU DISTRICT
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
WALK-IN –INTERVIEW FOR RECRUITMENTOFAAROGYAMITHRASand OFFICE ASSOCIATE POSTS ON OUTSOURCING BASISUNDER DR.YSR AAROGYA SRI HEALTH CARE TRUST IN ANANTHAPURAMU DISTRICT

WALK-IN –INTERVIEW FOR RECRUITMENTOFAAROGYAMITHRASand OFFICE
ASSOCIATE POSTS ON OUTSOURCING BASISUNDER
DR.YSR AAROGYA SRI HEALTH CARE TRUST IN ANANTHAPURAMU DISTRICT

07/06/2021 11/06/2021 చూడు (264 KB) Prosepectes and Application (1 MB)