ముగించు

Final Merit List of

Final Merit List of
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
Final Merit List of

01. Forensic specialist

02. General Physician

03. Medial Officer – NBSUCs – CHI
04. Medical Officer – NPCDCS – NCD

05. Lab-Technician  – NCD

06. Sanitary Attendant

07. Hospital Attendant
05/10/2021 10/10/2021 చూడు (341 KB) 2. General Physician (342 KB) 3.Medical Officer -NBSUs-CHI (443 KB) 4. Medical Officer-NPCDCS-NCD (367 KB) 5. Lab-Technician Final merit list (293 KB) 6. Sanitary Attendant Final merit list (435 KB) 7. Hospital Attendant Final merit list (663 KB)