ముగించు

Dr.YSR AAROGYASRI HEALTH CARE TRUST, అనంతపురము- రెండు ఆరోగ్యా మిత్రా పోస్ట్ నింపడం ( విజువల్ హ్యాండికేప్ OC-W ఒక పోస్ట్ మరియు BC-C ఒక పోస్ట్) మరియు టీమ్ లీడర్ పోస్ట్ (విజువల్ హ్యాండికేప్డ్ OC-W ఒక పోస్ట్ మరియు ST- (W) పోస్ట్) – 25.11.2020 నుండి 27.11.2020 వరకు అర్హతగల అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తును ఆహ్వానిస్తోంది.

Dr.YSR AAROGYASRI HEALTH CARE TRUST, అనంతపురము- రెండు ఆరోగ్యా మిత్రా పోస్ట్ నింపడం ( విజువల్ హ్యాండికేప్ OC-W ఒక పోస్ట్ మరియు BC-C ఒక పోస్ట్) మరియు టీమ్ లీడర్ పోస్ట్ (విజువల్ హ్యాండికేప్డ్ OC-W ఒక పోస్ట్ మరియు ST- (W) పోస్ట్) – 25.11.2020 నుండి 27.11.2020 వరకు అర్హతగల అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తును ఆహ్వానిస్తోంది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
Dr.YSR AAROGYASRI HEALTH CARE TRUST, అనంతపురము- రెండు ఆరోగ్యా మిత్రా పోస్ట్ నింపడం ( విజువల్ హ్యాండికేప్ OC-W ఒక పోస్ట్ మరియు BC-C ఒక పోస్ట్) మరియు టీమ్ లీడర్ పోస్ట్ (విజువల్ హ్యాండికేప్డ్ OC-W ఒక పోస్ట్ మరియు ST- (W) పోస్ట్) – 25.11.2020 నుండి 27.11.2020 వరకు అర్హతగల అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తును ఆహ్వానిస్తోంది.
Dr.YSR AAROGYASRI HEALTH CARE TRUST, అనంతపురము- 
రెండు ఆరోగ్యా మిత్రా పోస్ట్ నింపడం ( విజువల్ హ్యాండికేప్ OC-W ఒక పోస్ట్ 
మరియు BC-C ఒక పోస్ట్) మరియు టీమ్ లీడర్ పోస్ట్ (విజువల్ హ్యాండికేప్డ్ OC-W ఒక పోస్ట్ మరియు ST- (W) పోస్ట్) - 
25.11.2020 నుండి 27.11.2020 వరకు అర్హతగల అభ్యర్థుల నుండి దరఖాస్తును ఆహ్వానిస్తోంది.
25/11/2020 27/11/2020 చూడు (131 KB)