ముగించు

APVVP-STAFF NURSES (92 పోస్టులు) – ఎంపిక జాబితా, ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా & ఫైనల్ తిరస్కరించబడిన జాబితా – DCHS

APVVP-STAFF NURSES (92 పోస్టులు) – ఎంపిక జాబితా, ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా & ఫైనల్ తిరస్కరించబడిన జాబితా – DCHS
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP-STAFF NURSES (92 పోస్టులు) – ఎంపిక జాబితా, ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా & ఫైనల్ తిరస్కరించబడిన జాబితా – DCHS

APVVP-STAFF NURSES (92 పోస్టులు) – ఎంపిక జాబితా, ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా & ఫైనల్ తిరస్కరించబడిన జాబితా – DCHS

14/09/2020 18/09/2020 చూడు (2 MB)