ముగించు

APVVP-Staff Nurses (బ్యాక్‌లాగ్) -NBSU, SNCU, NRC- తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా & తాత్కాలిక తిరస్కరించబడిన జాబితా.

APVVP-Staff Nurses (బ్యాక్‌లాగ్) -NBSU, SNCU, NRC- తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా & తాత్కాలిక తిరస్కరించబడిన జాబితా.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP-Staff Nurses (బ్యాక్‌లాగ్) -NBSU, SNCU, NRC- తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా & తాత్కాలిక తిరస్కరించబడిన జాబితా.

APVVP-Staff Nurses (బ్యాక్‌లాగ్) -NBSU, SNCU, NRC- తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా & తాత్కాలిక తిరస్కరించబడిన జాబితా.

07/09/2021 10/09/2021 చూడు (533 KB)