ముగించు

APVVP-DEO లు (అవుట్-సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన) ఎంపిక జాబితా, ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా & తుది తిరస్కరించబడిన జాబితా- DCHS

APVVP-DEO లు (అవుట్-సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన) ఎంపిక జాబితా, ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా & తుది తిరస్కరించబడిన జాబితా- DCHS
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP-DEO లు (అవుట్-సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన) ఎంపిక జాబితా, ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా & తుది తిరస్కరించబడిన జాబితా- DCHS

APVVP-DEO లు (అవుట్-సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన) ఎంపిక జాబితా, ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా & తుది తిరస్కరించబడిన జాబితా- DCHS

07/10/2020 10/10/2020 చూడు (2 MB)