ముగించు

APVVP-DEO- డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్-తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా & తిరస్కరించబడిన జాబితా (అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన)- DCHS

APVVP-DEO- డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్-తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా & తిరస్కరించబడిన జాబితా (అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన)- DCHS
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP-DEO- డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్-తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా & తిరస్కరించబడిన జాబితా (అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన)- DCHS

APVVP-DEO- డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్-తాత్కాలిక జనరల్ మెరిట్ జాబితా & తిరస్కరించబడిన జాబితా (అవుట్సోర్సింగ్ ప్రాతిపదికన)-

DCHS

21/09/2020 24/09/2020 చూడు (2 MB)