ముగించు

APVVP-DCHS, అనంతపురం – ఫేజ్-2 – థియేటర్ అసిస్టెంట్(1-పోస్ట్: 8వ ఎంపిక జాబితా) మరియు పోస్ట్‌మార్టం అసిస్టెంట్ (1-పోస్ట్: 8వ ఎంపిక జాబితా) – నోటిఫికేషన్ నం:16/2022, Dt:16.02.2022.

APVVP-DCHS, అనంతపురం – ఫేజ్-2 – థియేటర్ అసిస్టెంట్(1-పోస్ట్: 8వ ఎంపిక జాబితా) మరియు పోస్ట్‌మార్టం అసిస్టెంట్ (1-పోస్ట్: 8వ ఎంపిక జాబితా) – నోటిఫికేషన్ నం:16/2022, Dt:16.02.2022.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP-DCHS, అనంతపురం – ఫేజ్-2 – థియేటర్ అసిస్టెంట్(1-పోస్ట్: 8వ ఎంపిక జాబితా) మరియు పోస్ట్‌మార్టం అసిస్టెంట్ (1-పోస్ట్: 8వ ఎంపిక జాబితా) – నోటిఫికేషన్ నం:16/2022, Dt:16.02.2022.

APVVP-DCHS, అనంతపురం – ఫేజ్-2 – థియేటర్ అసిస్టెంట్(1-పోస్ట్: 8వ ఎంపిక జాబితా) మరియు పోస్ట్‌మార్టం అసిస్టెంట్ (1-పోస్ట్: 8వ ఎంపిక జాబితా) – నోటిఫికేషన్ నం:16/2022, Dt:16.02.2022.

02/05/2022 04/05/2022 చూడు (413 KB)