ముగించు

APVVP-DCHS, అనంతపురం- ప్లంబర్ పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక సాధారణ మెరిట్ జాబితా (1-పోస్ట్)- అభ్యంతరాలు 22.04.2022 సాయంత్రం 05.00 గంటల వరకు తీసుకొనబడును. (నోటిఫికేషన్ నం:16/2022, తేదీ:11.04.2022)

APVVP-DCHS, అనంతపురం- ప్లంబర్ పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక సాధారణ మెరిట్ జాబితా (1-పోస్ట్)- అభ్యంతరాలు 22.04.2022 సాయంత్రం 05.00 గంటల వరకు తీసుకొనబడును. (నోటిఫికేషన్ నం:16/2022, తేదీ:11.04.2022)
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP-DCHS, అనంతపురం- ప్లంబర్ పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక సాధారణ మెరిట్ జాబితా (1-పోస్ట్)- అభ్యంతరాలు 22.04.2022 సాయంత్రం 05.00 గంటల వరకు తీసుకొనబడును. (నోటిఫికేషన్ నం:16/2022, తేదీ:11.04.2022)

APVVP-DCHS, అనంతపురం- ప్లంబర్ పోస్ట్ కోసం తాత్కాలిక సాధారణ మెరిట్ జాబితా (1-పోస్ట్)- అభ్యంతరాలు 22.04.2022 సాయంత్రం 05.00 గంటల వరకు తీసుకొనబడును. (నోటిఫికేషన్ నం:16/2022, తేదీ:11.04.2022)

21/04/2022 22/04/2022 చూడు (639 KB)