ముగించు

APVVP-DCHS అనంతపురం- నోటిఫికేషన్ నెం:24/2022, తేదీ:12.08.2022 – 2వ ఎంపిక జాబితా – 20.09.2022 ఉదయం 10.30 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది.

APVVP-DCHS అనంతపురం- నోటిఫికేషన్ నెం:24/2022, తేదీ:12.08.2022 – 2వ ఎంపిక జాబితా – 20.09.2022 ఉదయం 10.30 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP-DCHS అనంతపురం- నోటిఫికేషన్ నెం:24/2022, తేదీ:12.08.2022 – 2వ ఎంపిక జాబితా – 20.09.2022 ఉదయం 10.30 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది.

APVVP-DCHS అనంతపురం- నోటిఫికేషన్ నెం:24/2022, తేదీ:12.08.2022 – 2వ ఎంపిక జాబితా – 20.09.2022 ఉదయం 10.30 గంటలకు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించబడుతుంది.

19/09/2022 20/09/2022 చూడు (207 KB)