ముగించు

APVVP- స్టాఫ్ నర్స్ & ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (బ్యాక్‌లాగ్)-తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా & తాత్కాలిక తిరస్కరణ జాబితా

APVVP- స్టాఫ్ నర్స్ & ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (బ్యాక్‌లాగ్)-తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా & తాత్కాలిక తిరస్కరణ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP- స్టాఫ్ నర్స్ & ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (బ్యాక్‌లాగ్)-తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా & తాత్కాలిక తిరస్కరణ జాబితా
APVVP- స్టాఫ్ నర్స్ & ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (బ్యాక్‌లాగ్)-తాత్కాలిక మెరిట్ జాబితా & తాత్కాలిక తిరస్కరణ జాబితా
07/09/2021 10/09/2021 చూడు (677 KB)