ముగించు

APVVP- బ్యాక్‌లాగ్ రిక్రూట్‌మెంట్-అనంతపురం జిల్లాలోని APVVP ఆసుపత్రులలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్ & ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (బ్యాక్‌లాగ్) ఎంపిక జాబితా.

APVVP- బ్యాక్‌లాగ్ రిక్రూట్‌మెంట్-అనంతపురం జిల్లాలోని APVVP ఆసుపత్రులలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్ & ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (బ్యాక్‌లాగ్) ఎంపిక జాబితా.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP- బ్యాక్‌లాగ్ రిక్రూట్‌మెంట్-అనంతపురం జిల్లాలోని APVVP ఆసుపత్రులలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్ & ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (బ్యాక్‌లాగ్) ఎంపిక జాబితా.
APVVP- బ్యాక్‌లాగ్ రిక్రూట్‌మెంట్-అనంతపురం జిల్లాలోని APVVP ఆసుపత్రులలో కాంట్రాక్ట్ ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్స్ & ఫార్మసిస్ట్ Gr-II (బ్యాక్‌లాగ్) ఎంపిక జాబితా.
22/09/2021 23/09/2021 చూడు (532 KB)