ముగించు

APVVP- నర్సింగ్ ఆర్డర్లీ (MNO-FNO) (అవుట్‌సోర్సింగ్) -సెలక్షన్ జాబితా, ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా మరియు తుది తిరస్కరించబడిన జాబితా

APVVP- నర్సింగ్ ఆర్డర్లీ (MNO-FNO) (అవుట్‌సోర్సింగ్) -సెలక్షన్ జాబితా, ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా మరియు తుది తిరస్కరించబడిన జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP- నర్సింగ్ ఆర్డర్లీ (MNO-FNO) (అవుట్‌సోర్సింగ్) -సెలక్షన్ జాబితా, ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా మరియు తుది తిరస్కరించబడిన జాబితా

APVVP- నర్సింగ్ ఆర్డర్లీ (MNO-FNO) (అవుట్‌సోర్సింగ్) -సెలక్షన్ జాబితా, ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితా మరియు తుది తిరస్కరించబడిన జాబితా

DCHS

Anantapuramu

28/08/2020 01/09/2020 చూడు (1 MB)