ముగించు

APVVP- డ్రగ్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్, DH- హిందూపూర్ – పోస్టుల నియామకం-ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాలు & తాత్కాలిక తిరస్కరణ జాబితాలు

APVVP- డ్రగ్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్, DH- హిందూపూర్ – పోస్టుల నియామకం-ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాలు & తాత్కాలిక తిరస్కరణ జాబితాలు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP- డ్రగ్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్, DH- హిందూపూర్ – పోస్టుల నియామకం-ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాలు & తాత్కాలిక తిరస్కరణ జాబితాలు

APVVP- డ్రగ్ డి-అడిక్షన్ సెంటర్, DH- హిందూపూర్ – పోస్టుల నియామకం-ప్రొవిజనల్ జనరల్ మెరిట్ జాబితాలు & తాత్కాలిక తిరస్కరణ జాబితాలు

21/10/2021 24/10/2021 చూడు (1 MB)