ముగించు

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో స్టాఫ్ నర్సుల ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్)మరియు బాక్లాగ్ రిక్రూట్మెంట్ // ఫార్మసిస్ట్ Gr-II మెరిట్ జాబితా //థియేటర్ అసిస్టెంట్ (అవుట్సోర్సింగ్) యొక్క తుది మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా.

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో స్టాఫ్ నర్సుల ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్)మరియు బాక్లాగ్ రిక్రూట్మెంట్ // ఫార్మసిస్ట్ Gr-II మెరిట్ జాబితా //థియేటర్ అసిస్టెంట్ (అవుట్సోర్సింగ్) యొక్క తుది మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో స్టాఫ్ నర్సుల ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్)మరియు బాక్లాగ్ రిక్రూట్మెంట్ // ఫార్మసిస్ట్ Gr-II మెరిట్ జాబితా //థియేటర్ అసిస్టెంట్ (అవుట్సోర్సింగ్) యొక్క తుది మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా.

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో స్టాఫ్ నర్సుల ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్)మరియు బాక్లాగ్ రిక్రూట్మెంట్ // ఫార్మసిస్ట్ Gr-II మెరిట్ జాబితా //థియేటర్ అసిస్టెంట్ (అవుట్సోర్సింగ్) యొక్క తుది మెరిట్ జాబితా మరియు ఎంపిక జాబితా.

23/04/2021 26/04/2021 చూడు (734 KB) APVVP-Backlog recruitment-Staff Nurses selection list-Handicapped category (908 KB) APVVP-Theatre Assistant – Final merit list and selection list – APVVP (940 KB)