ముగించు

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో – స్టాఫ్ నర్సుల 12వ ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్) // MNO-FNO ల 8వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్) // DEO ల 8వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్).

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో – స్టాఫ్ నర్సుల 12వ ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్) // MNO-FNO ల 8వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్) // DEO ల 8వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్).
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో – స్టాఫ్ నర్సుల 12వ ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్) // MNO-FNO ల 8వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్) // DEO ల 8వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్).

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో – స్టాఫ్ నర్సుల 12వ ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్) //   MNO-FNO ల 8వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్) // DEO ల 8వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్).

23/03/2021 26/03/2021 చూడు (758 KB) APVVP-8th Selection List of Data Entry Operator on outsourcing basis under DCHS, Ananthapuramu (775 KB) APVVP-12th Selection List of Staff Nurse on Contract basis under DCHS, Ananthapuramu (901 KB)