ముగించు

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో – స్టాఫ్ నర్సుల 5వ ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్) // ఫార్మసిస్ట్ Gr-II ల 5వ ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్) // MNO-FNO ల 4వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్) // DEO ల 3వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్).

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో – స్టాఫ్ నర్సుల 5వ ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్) // ఫార్మసిస్ట్ Gr-II ల 5వ ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్) // MNO-FNO ల 4వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్) // DEO ల 3వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్).
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో – స్టాఫ్ నర్సుల 5వ ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్) // ఫార్మసిస్ట్ Gr-II ల 5వ ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్) // MNO-FNO ల 4వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్) // DEO ల 3వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్).

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో – స్టాఫ్ నర్సుల 5వ ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్) // ఫార్మసిస్ట్ Gr-II ల 5వ ఎంపిక జాబితా (కాంట్రాక్ట్) //  MNO-FNO ల 4వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్) // DEO ల 3వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్).

25/11/2020 28/11/2020 చూడు (629 KB) Staff Nurses 5th List on contract basis (307 KB) Pharmacist Gr-II 5th List on contract basis (159 KB) MNO-FNO 4th Selection List on out sourcing basis (147 KB) DEOs 3rd selection list on outsourcing basis (163 KB)