ముగించు

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో ఎన్‌బిఎస్‌యు ఎస్‌ఎన్‌సియు ఎన్‌ఆర్‌సి పథకాలు ఎపివివిపి కింద కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై జనరల్ మెరిట్ జాబితా మరియు తిరస్కరించబడిన జాబితా

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో ఎన్‌బిఎస్‌యు ఎస్‌ఎన్‌సియు ఎన్‌ఆర్‌సి పథకాలు ఎపివివిపి కింద కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై జనరల్ మెరిట్ జాబితా మరియు తిరస్కరించబడిన జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో ఎన్‌బిఎస్‌యు ఎస్‌ఎన్‌సియు ఎన్‌ఆర్‌సి పథకాలు ఎపివివిపి కింద కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై జనరల్ మెరిట్ జాబితా మరియు తిరస్కరించబడిన జాబితా

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో ఎన్‌బిఎస్‌యు ఎస్‌ఎన్‌సియు ఎన్‌ఆర్‌సి పథకాలు ఎపివివిపి కింద కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై జనరల్ మెరిట్ జాబితా మరియు తిరస్కరించబడిన జాబితా

16/11/2020 18/11/2020 చూడు (926 KB)