ముగించు

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో ఎన్‌బిఎస్‌యు ఎస్‌ఎన్‌సియు ఎన్‌ఆర్‌సి పథకాలు లా లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై ఎంపిక జాబితా , చివరిమెరిట్ జాబితా మరియు తిరస్కరించబడిన జాబితా

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో ఎన్‌బిఎస్‌యు ఎస్‌ఎన్‌సియు ఎన్‌ఆర్‌సి పథకాలు లా లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై ఎంపిక జాబితా , చివరిమెరిట్ జాబితా మరియు తిరస్కరించబడిన జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో ఎన్‌బిఎస్‌యు ఎస్‌ఎన్‌సియు ఎన్‌ఆర్‌సి పథకాలు లా లో కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై ఎంపిక జాబితా , చివరిమెరిట్ జాబితా మరియు తిరస్కరించబడిన జాబితా

APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో ఎన్‌బిఎస్‌యు ఎస్‌ఎన్‌సియు ఎన్‌ఆర్‌సి పథకాలు లా లో
కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై ఎంపిక జాబితా , చివరిమెరిట్ జాబితా మరియు తిరస్కరించబడిన జాబితా

03/12/2020 07/12/2020 చూడు (893 KB)