ముగించు

1.APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో DEO ల 10 వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్). 2. అనంతపురము జిల్లాలో NBSU, SNCU, NRC లలోని స్టాఫ్ నర్సుల (స్త్రీలు మాత్రమే) 9 వ ఎంపిక జాబితా.

1.APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో DEO ల 10 వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్). 2. అనంతపురము జిల్లాలో NBSU, SNCU, NRC లలోని స్టాఫ్ నర్సుల (స్త్రీలు మాత్రమే) 9 వ ఎంపిక జాబితా.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
1.APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో DEO ల 10 వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్). 2. అనంతపురము జిల్లాలో NBSU, SNCU, NRC లలోని స్టాఫ్ నర్సుల (స్త్రీలు మాత్రమే) 9 వ ఎంపిక జాబితా.
1.APVVP – అనంతపురం జిల్లాలో DEO ల 10 వ ఎంపిక జాబితా (అవుట్ సోర్సింగ్).
2. అనంతపురము జిల్లాలో NBSU, SNCU, NRC లలోని స్టాఫ్ నర్సుల (స్త్రీలు మాత్రమే) 9 వ ఎంపిక జాబితా.
28/04/2021 30/04/2021 చూడు (884 KB) APVVP 10th Selection list DEOs on Outsourcing basis in APVVP Hospitals (779 KB)