ముగించు

1. అనంతపురము జిల్లాలో ఎపివివిపి కింద కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సుల 15 వ ఎంపిక జాబితా . 2. అనంతపురము జిల్లాలో NBSU, SNCU, NRC లలోని స్టాఫ్ నర్సుల (స్త్రీలు మాత్రమే) 11 వ ఎంపిక జాబితా.

1. అనంతపురము జిల్లాలో ఎపివివిపి కింద కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సుల 15 వ ఎంపిక జాబితా . 2. అనంతపురము జిల్లాలో NBSU, SNCU, NRC లలోని స్టాఫ్ నర్సుల (స్త్రీలు మాత్రమే) 11 వ ఎంపిక జాబితా.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
1. అనంతపురము జిల్లాలో ఎపివివిపి కింద కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సుల 15 వ ఎంపిక జాబితా . 2. అనంతపురము జిల్లాలో NBSU, SNCU, NRC లలోని స్టాఫ్ నర్సుల (స్త్రీలు మాత్రమే) 11 వ ఎంపిక జాబితా.
1. అనంతపురము   జిల్లాలో ఎపివివిపి కింద కాంట్రాక్టు ప్రాతిపదికన స్టాఫ్ నర్సుల 15 వ ఎంపిక జాబితా
.
2. అనంతపురము జిల్లాలో NBSU, SNCU, NRC లలోని స్టాఫ్ నర్సుల (స్త్రీలు మాత్రమే) 11 వ ఎంపిక జాబితా.
30/06/2021 03/07/2021 చూడు (560 KB) APVVP 15th Selection list of Staff Nurses on Contract basis under AP (579 KB)