ముగించు

(స్పెల్- IV) అనంతపురము జిల్లాలోని ఎన్‌బిఎస్‌యు / ఎస్‌ఎన్‌సియు / ఎన్‌ఆర్‌సి వద్ద కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై పనిచేయడానికి స్టాఫ్ నర్స్ (కేవలం ఆడవారికి మాత్రమే) పోస్టుల అభ్యర్థుల ఎంపిక జాబితా.

(స్పెల్- IV) అనంతపురము జిల్లాలోని ఎన్‌బిఎస్‌యు / ఎస్‌ఎన్‌సియు / ఎన్‌ఆర్‌సి వద్ద కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై పనిచేయడానికి స్టాఫ్ నర్స్ (కేవలం ఆడవారికి మాత్రమే) పోస్టుల అభ్యర్థుల ఎంపిక జాబితా.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
(స్పెల్- IV) అనంతపురము జిల్లాలోని ఎన్‌బిఎస్‌యు / ఎస్‌ఎన్‌సియు / ఎన్‌ఆర్‌సి వద్ద కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై పనిచేయడానికి స్టాఫ్ నర్స్ (కేవలం ఆడవారికి మాత్రమే) పోస్టుల అభ్యర్థుల ఎంపిక జాబితా.

(స్పెల్- IV) అనంతపురము జిల్లాలోని ఎన్‌బిఎస్‌యు / ఎస్‌ఎన్‌సియు / ఎన్‌ఆర్‌సి వద్ద కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌పై పనిచేయడానికి స్టాఫ్ నర్స్ (కేవలం ఆడవారికి మాత్రమే) పోస్టుల అభ్యర్థుల ఎంపిక జాబితా.

18/01/2020 23/01/2020 చూడు (199 KB)