ముగించు

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం – ల్యాబ్ అటెండెంట్ యొక్క 5 వ ఎంపిక జాబితా మరియు స్టాఫ్ నర్స్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, అటెండర్, ఎంఎన్ఓ మరియు ఎఫ్ఎన్ఓ యొక్క 6 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 22.01.2021 న ఉదయం 10.00 నుండి 05.00 వరకు జిఎంసి, ఎటిపి

సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం – ల్యాబ్ అటెండెంట్ యొక్క 5 వ ఎంపిక జాబితా మరియు స్టాఫ్ నర్స్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, అటెండర్, ఎంఎన్ఓ మరియు ఎఫ్ఎన్ఓ యొక్క 6 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 22.01.2021 న ఉదయం 10.00 నుండి 05.00 వరకు జిఎంసి, ఎటిపి
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం – ల్యాబ్ అటెండెంట్ యొక్క 5 వ ఎంపిక జాబితా మరియు స్టాఫ్ నర్స్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, అటెండర్, ఎంఎన్ఓ మరియు ఎఫ్ఎన్ఓ యొక్క 6 వ ఎంపిక జాబితా, సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 22.01.2021 న ఉదయం 10.00 నుండి 05.00 వరకు జిఎంసి, ఎటిపి
సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, జిఎంసి, అనంతపురం - 
ల్యాబ్ అటెండెంట్ యొక్క 5 వ ఎంపిక జాబితా 
మరియు స్టాఫ్ నర్స్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్, అటెండర్, 
ఎంఎన్ఓ మరియు ఎఫ్ఎన్ఓ యొక్క 6 వ ఎంపిక జాబితా, 
సర్టిఫికేట్ ధృవీకరణ 22.01.2021 న 
ఉదయం 10.00 నుండి 05.00 వరకు జిఎంసి, ఎటిపి
20/01/2021 22/01/2021 చూడు (691 KB) 6th list MNO (686 KB) 6th list FNO (621 KB) 6th list attender (619 KB) 5th list lab attendant (608 KB) 6th list DEO (623 KB)