ముగించు

సూపర్ స్పెషలిటీ హాస్పిటల్ అనంతపురము – రీ – నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ పోస్ట్స్ – టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ -03 (అవుట్ సోర్సింగ్), ఆపరేషన్ థియేటర్ అసిస్టెంట్ (O.T. Technician) -04 (అవుట్ సోర్సింగ్)., రేడియోగ్రాఫర్ -02 (అవుట్ సోర్సింగ్), మెడికల్ రికార్డు ఆఫీసర్-01(అవుట్ సోర్సింగ్)., మెడికల్ రికార్డు టెక్నీషియన్-02(అవుట్ సోర్సింగ్). సూపర్ స్పెషలిటీ హాస్పిటల్ అనంతపురము

సూపర్ స్పెషలిటీ హాస్పిటల్ అనంతపురము – రీ – నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ పోస్ట్స్ – టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ -03 (అవుట్ సోర్సింగ్), ఆపరేషన్ థియేటర్ అసిస్టెంట్ (O.T. Technician) -04 (అవుట్ సోర్సింగ్)., రేడియోగ్రాఫర్ -02 (అవుట్ సోర్సింగ్), మెడికల్ రికార్డు ఆఫీసర్-01(అవుట్ సోర్సింగ్)., మెడికల్ రికార్డు టెక్నీషియన్-02(అవుట్ సోర్సింగ్). సూపర్ స్పెషలిటీ హాస్పిటల్ అనంతపురము
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
సూపర్ స్పెషలిటీ హాస్పిటల్ అనంతపురము – రీ – నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ పోస్ట్స్ – టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ -03 (అవుట్ సోర్సింగ్), ఆపరేషన్ థియేటర్ అసిస్టెంట్ (O.T. Technician) -04 (అవుట్ సోర్సింగ్)., రేడియోగ్రాఫర్ -02 (అవుట్ సోర్సింగ్), మెడికల్ రికార్డు ఆఫీసర్-01(అవుట్ సోర్సింగ్)., మెడికల్ రికార్డు టెక్నీషియన్-02(అవుట్ సోర్సింగ్). సూపర్ స్పెషలిటీ హాస్పిటల్ అనంతపురము

సూపర్ స్పెషలిటీ హాస్పిటల్ అనంతపురము – రీ – నోటిఫికేషన్ ఆఫ్ అవుట్ సోర్సింగ్ పోస్ట్స్ – టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ -03 (అవుట్ సోర్సింగ్), ఆపరేషన్ థియేటర్ అసిస్టెంట్ (O.T. Technician) -04 (అవుట్ సోర్సింగ్)., రేడియోగ్రాఫర్ -02 (అవుట్ సోర్సింగ్), మెడికల్ రికార్డు ఆఫీసర్-01(అవుట్ సోర్సింగ్)., మెడికల్ రికార్డు టెక్నీషియన్-02(అవుట్ సోర్సింగ్). సూపర్ స్పెషలిటీ హాస్పిటల్ అనంతపురము

28/01/2021 05/02/2021 చూడు (519 KB) RENOTI~1 (780 KB)