ముగించు

రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి సరఫరా చేయు మినీ ట్రక్ ల పథకము నకు బి.సి. / ఈ.బి.సి. అభ్యర్థుల నుండి ధరఖాస్తూలకు ఆహ్వానము

రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి సరఫరా చేయు మినీ ట్రక్ ల పథకము నకు బి.సి. / ఈ.బి.సి. అభ్యర్థుల నుండి ధరఖాస్తూలకు ఆహ్వానము
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి సరఫరా చేయు మినీ ట్రక్ ల పథకము నకు బి.సి. / ఈ.బి.సి. అభ్యర్థుల నుండి ధరఖాస్తూలకు ఆహ్వానము

రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి సరఫరా చేయు మినీ ట్రక్ ల పథకము నకు బి.సి. / ఈ.బి.సి. అభ్యర్థుల నుండి ధరఖాస్తూలకు ఆహ్వానము

21/11/2020 28/11/2020 చూడు (701 KB) APPLICATION (576 KB) G.O.Ms.No._76 (3 MB) G.O.Ms.No.75__2_ (3 MB)