ముగించు

రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి సరఫరా చేయు మినీ ట్రక్ ల పథకము నకు యస్ .టి. అభ్యర్థుల నుండి ధరఖాస్తూలకు ఆహ్వానము

రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి సరఫరా చేయు మినీ ట్రక్ ల పథకము నకు యస్ .టి. అభ్యర్థుల నుండి ధరఖాస్తూలకు ఆహ్వానము
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి సరఫరా చేయు మినీ ట్రక్ ల పథకము నకు యస్ .టి. అభ్యర్థుల నుండి ధరఖాస్తూలకు ఆహ్వానము

రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి సరఫరా చేయు మినీ ట్రక్ ల పథకము నకు యస్ .టి. అభ్యర్థుల నుండి ధరఖాస్తూలకు ఆహ్వానము

 

21/11/2020 28/11/2020 చూడు (640 KB) application_0001 (740 KB) G.O. No. 69_0001 (2 MB) ST Mandal Target_0001 (994 KB)