ముగించు

రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి సరఫరా చేయు మినీ ట్రక్ ల పథకము నకు  యస్ .సి. అభ్యర్థుల నుండి ధరఖాస్తూలకు ఆహ్వానము 

రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి సరఫరా చేయు మినీ ట్రక్ ల పథకము నకు  యస్ .సి. అభ్యర్థుల నుండి ధరఖాస్తూలకు ఆహ్వానము 
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి సరఫరా చేయు మినీ ట్రక్ ల పథకము నకు  యస్ .సి. అభ్యర్థుల నుండి ధరఖాస్తూలకు ఆహ్వానము 

రేషన్ బియ్యం ఇంటింటికి సరఫరా చేయు మినీ ట్రక్ ల పథకము నకు  యస్ .సి. అభ్యర్థుల నుండి ధరఖాస్తూలకు ఆహ్వానము

21/11/2020 28/11/2020 చూడు (751 KB) Application format (576 KB) GO Ms No.68 SW (4 MB) SC Corporation Trucks – Target (52 KB)