ముగించు

రిక్రూట్మెంట్-సెలక్షన్ లిస్టు , ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్టు మరియు కాల్ లెటర్ – NBSU/SNCU/NRC స్టాఫ్ నర్సేస్

రిక్రూట్మెంట్-సెలక్షన్ లిస్టు , ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్టు మరియు కాల్ లెటర్ – NBSU/SNCU/NRC స్టాఫ్ నర్సేస్
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
రిక్రూట్మెంట్-సెలక్షన్ లిస్టు , ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్టు మరియు కాల్ లెటర్ – NBSU/SNCU/NRC స్టాఫ్ నర్సేస్

రిక్రూట్మెంట్-సెలక్షన్ లిస్టు , ఫైనల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్టు మరియు కాల్ లెటర్ – NBSU/SNCU/NRC స్టాఫ్ నర్సేస్

DCHS,Ananthapuramu

15/10/2019 29/10/2019 చూడు (6 MB)