ముగించు

డియం అండ్ హెచ్ ఓ , అనంతపురము – డా. వై ఎస్ ఆర్ కంటి వెలుగు క్రింద – పారామెడికల్ ఆప్తోలమిక్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగ ములు అవుట్ సౌరసింగ్ ప్రాతిపదికన నియమించుటకు – దరఖాస్తుల 28.12.2020 నుంచి 03. 01. 2021 వరకు స్వీకరించ బడును.

డియం అండ్ హెచ్ ఓ , అనంతపురము – డా. వై ఎస్ ఆర్ కంటి వెలుగు క్రింద – పారామెడికల్ ఆప్తోలమిక్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగ ములు అవుట్ సౌరసింగ్ ప్రాతిపదికన నియమించుటకు – దరఖాస్తుల 28.12.2020 నుంచి 03. 01. 2021 వరకు స్వీకరించ బడును.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
డియం అండ్ హెచ్ ఓ , అనంతపురము – డా. వై ఎస్ ఆర్ కంటి వెలుగు క్రింద – పారామెడికల్ ఆప్తోలమిక్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగ ములు అవుట్ సౌరసింగ్ ప్రాతిపదికన నియమించుటకు – దరఖాస్తుల 28.12.2020 నుంచి 03. 01. 2021 వరకు స్వీకరించ బడును.

డియం అండ్ హెచ్ ఓ , అనంతపురము – డా. వై ఎస్ ఆర్ కంటి  వెలుగు క్రింద – పారామెడికల్ ఆప్తోలమిక్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగ ములు అవుట్ సౌరసింగ్  ప్రాతిపదికన నియమించుటకు – దరఖాస్తుల 28.12.2020 నుంచి 03. 01. 2021 వరకు స్వీకరించ బడును.

28/12/2020 03/01/2021 చూడు (611 KB)