ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న ఔట్సొర్సింగ్ విధానం లో పనిచేయడానికి MNO, FNO, PMOO & RADIOGRAPHER పోస్టుల నియామకం.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న ఔట్సొర్సింగ్ విధానం లో పనిచేయడానికి MNO, FNO, PMOO & RADIOGRAPHER పోస్టుల నియామకం.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న ఔట్సొర్సింగ్ విధానం లో పనిచేయడానికి MNO, FNO, PMOO & RADIOGRAPHER పోస్టుల నియామకం.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న ఔట్సొర్సింగ్ విధానం లో పనిచేయడానికి MNO, FNO, PMOO & RADIOGRAPHER పోస్టుల నియామకం.

21/07/2020 27/07/2020 చూడు (727 KB)