ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న  ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు   పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న   స్టాఫ్  నర్సులు  ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క మూడవ ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న  ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు   పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న   స్టాఫ్  నర్సులు  ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క మూడవ ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న  ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు   పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న   స్టాఫ్  నర్సులు  ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క మూడవ ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న  ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు   పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న   స్టాఫ్  నర్సులు  ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క మూడవ ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.
 
స్టాఫ్  నర్సు ల యొక్క మూడవ ఎంపిక జాబితా

 

17/10/2020 20/10/2020 చూడు (612 KB)