ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న     ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు   పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న   స్టాఫ్  నర్సులు,  ఫార్మాసిస్టులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్,  యం.యన్.ఓ మరియు యఫ్.యన్.ఓ  ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క రెండవ ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న     ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు   పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న   స్టాఫ్  నర్సులు,  ఫార్మాసిస్టులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్,  యం.యన్.ఓ మరియు యఫ్.యన్.ఓ  ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క రెండవ ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న     ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు   పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న   స్టాఫ్  నర్సులు,  ఫార్మాసిస్టులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్,  యం.యన్.ఓ మరియు యఫ్.యన్.ఓ  ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క రెండవ ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న     ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రముల యందు   పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న   స్టాఫ్  నర్సులు,  ఫార్మాసిస్టులు, ల్యాబ్ టెక్నీషియన్,  యం.యన్.ఓ మరియు యఫ్.యన్.ఓ  ఉద్యోగములకు దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల యొక్క రెండవ ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.

1) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – స్టాఫ్  నర్సు ల యొక్క రెండవ ఎంపిక జాబితా

2) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – ఫార్మాసిస్టులు యొక్క రెండవ ఎంపిక జాబితా

3) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ ల  యొక్క రెండవ ఎంపిక జాబితా

4) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – యమ్. యన్.ఓ ల  యొక్క రెండవ ఎంపిక జాబితా

5) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – యఫ్.యన్.ఓ ల  యొక్క రెండవ ఎంపిక జాబితా

06/10/2020 08/10/2020 చూడు (803 KB) Staff Nurse 2nd Selection list (803 KB) Pharmacist 2nd Selection list (689 KB) Lab Technician Gr-II 2nd Selection list (521 KB) MNO 2nd Selection list (513 KB) FNO 2nd Selection list (515 KB)