ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  ఖాళీగా ఉన్న బ్యాక్ లాగ్ యన్.హెచ్.యమ్ స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  ఖాళీగా ఉన్న బ్యాక్ లాగ్ యన్.హెచ్.యమ్ స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  ఖాళీగా ఉన్న బ్యాక్ లాగ్ యన్.హెచ్.యమ్ స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  ఖాళీగా ఉన్న బ్యాక్ లాగ్ యన్.హెచ్.యమ్ స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.
 
1) యన్.హెచ్.యమ్  బ్యాక్ లాగ్  స్టాఫ్ నర్సు  ల  ఎంపిక జాబితా.
06/01/2022 11/01/2022 చూడు (301 KB)