ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో   ఖాళీగా ఉన్న  యన్.హెచ్.యమ్  స్టాఫ్ నర్స్ ( బ్యాక్ లాగ్ )  ఉద్యోగములకు సంబంధించి  ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో   ఖాళీగా ఉన్న  యన్.హెచ్.యమ్  స్టాఫ్ నర్స్ ( బ్యాక్ లాగ్ )  ఉద్యోగములకు సంబంధించి  ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో   ఖాళీగా ఉన్న  యన్.హెచ్.యమ్  స్టాఫ్ నర్స్ ( బ్యాక్ లాగ్ )  ఉద్యోగములకు సంబంధించి  ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది.
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో   ఖాళీగా ఉన్న  యన్.హెచ్.యమ్  స్టాఫ్ నర్స్ ( బ్యాక్ లాగ్ )  ఉద్యోగములకు సంబంధించి  ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది.
1)  బ్యాక్ లాగ్  స్టాఫ్ నర్సుల  ప్రొవిజనల్ మెరిట్ జాబితా
24/12/2021 31/12/2021 చూడు (555 KB)