ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖా అనంతపురము వారి పరిదిలో ఉన్న జిల్లా క్షయ నివారణ అధికారి కార్యాలయం నందు ఉన్న (STLS)సీనియర్ ల్యాబ్ సుపెర్వైజర్ -01 NHM కాంట్రాక్టు పద్దతిన పనిచేయుటకు ఆసక్తి ఉంది ఉద్యోగం కొరకు దరఖాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్థుల యొక్క ఫైనల్ మెరిట్ లిస్టు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖా అనంతపురము వారి పరిదిలో ఉన్న జిల్లా క్షయ నివారణ అధికారి కార్యాలయం నందు ఉన్న (STLS)సీనియర్ ల్యాబ్ సుపెర్వైజర్ -01 NHM కాంట్రాక్టు పద్దతిన పనిచేయుటకు ఆసక్తి ఉంది ఉద్యోగం కొరకు దరఖాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్థుల యొక్క ఫైనల్ మెరిట్ లిస్టు
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖా అనంతపురము వారి పరిదిలో ఉన్న జిల్లా క్షయ నివారణ అధికారి కార్యాలయం నందు ఉన్న (STLS)సీనియర్ ల్యాబ్ సుపెర్వైజర్ -01 NHM కాంట్రాక్టు పద్దతిన పనిచేయుటకు ఆసక్తి ఉంది ఉద్యోగం కొరకు దరఖాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్థుల యొక్క ఫైనల్ మెరిట్ లిస్టు

జిల్లా వైద్య మరియు  ఆరోగ్య శాఖా అనంతపురము వారి పరిదిలో ఉన్న జిల్లా క్షయ నివారణ అధికారి కార్యాలయం నందు ఉన్న (STLS)సీనియర్ ల్యాబ్ సుపెర్వైజర్ -01 NHM కాంట్రాక్టు పద్దతిన పనిచేయుటకు ఆసక్తి ఉంది ఉద్యోగం కొరకు దరఖాస్తు చేసుకొన్న అభ్యర్థుల యొక్క ఫైనల్ మెరిట్ లిస్టు

09/09/2021 13/09/2021 చూడు (185 KB)