ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  ఖాళీగా ఉన్న యన్ .హెచ్. యమ్ స్టాఫ్ నర్స్ ల   బ్యాక్ లాగ్  పోస్టులు  మరియు 300 ఓ.సి.యస్ స్టాఫ్ నర్స్ ల   బ్యాక్ లాగ్  పోస్టుల కు  సంబంధించి ప్రొవిజనల్  జనరల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  ఖాళీగా ఉన్న యన్ .హెచ్. యమ్ స్టాఫ్ నర్స్ ల   బ్యాక్ లాగ్  పోస్టులు  మరియు 300 ఓ.సి.యస్ స్టాఫ్ నర్స్ ల   బ్యాక్ లాగ్  పోస్టుల కు  సంబంధించి ప్రొవిజనల్  జనరల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  ఖాళీగా ఉన్న యన్ .హెచ్. యమ్ స్టాఫ్ నర్స్ ల   బ్యాక్ లాగ్  పోస్టులు  మరియు 300 ఓ.సి.యస్ స్టాఫ్ నర్స్ ల   బ్యాక్ లాగ్  పోస్టుల కు  సంబంధించి ప్రొవిజనల్  జనరల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది.
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  ఖాళీగా ఉన్న యన్ .హెచ్. యమ్ స్టాఫ్ నర్స్ ల   బ్యాక్ లాగ్  పోస్టులు  మరియు 300 ఓ.సి.యస్ స్టాఫ్ నర్స్ ల   బ్యాక్ లాగ్  పోస్టుల కు  సంబంధించి ప్రొవిజనల్  జనరల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది.
1) యన్.హెచ్.యమ్  బ్యాక్ లాగ్ స్టాఫ్ నర్స్ ల ప్రొవిజనల్  జనరల్ మెరిట్ జాబితా
2) 300 ఓ.సి.యస్  బ్యాక్ లాగ్ స్టాఫ్ నర్స్ ల ప్రొవిజనల్  జనరల్ మెరిట్ జాబితా
09/07/2021 15/07/2021 చూడు (330 KB) Provisional List of Staff Nurses (NHM) (382 KB)