ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఖాళీగా ఉన్న యన్.హెచ్.యమ్ స్టాఫ్ నర్స్ ల ఆరవ సెలక్షన్ జాబితా మరియు కాంట్రాక్టు ఫార్మాసిస్టుల అరవ ఎంపిక జాబితా ను ఉంచడమైనది. 1) యన్.హెచ్.యమ్ స్టాఫ్ నర్సు ల ఆరవ ఎంపిక జాబితా. 2) కాంట్రాక్టు ఫార్మాసిస్టుల ఆరవ ఎంపిక జాబితా

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఖాళీగా ఉన్న యన్.హెచ్.యమ్ స్టాఫ్ నర్స్ ల ఆరవ సెలక్షన్ జాబితా మరియు కాంట్రాక్టు ఫార్మాసిస్టుల అరవ ఎంపిక జాబితా ను ఉంచడమైనది. 1) యన్.హెచ్.యమ్ స్టాఫ్ నర్సు ల ఆరవ ఎంపిక జాబితా. 2) కాంట్రాక్టు ఫార్మాసిస్టుల ఆరవ ఎంపిక జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఖాళీగా ఉన్న యన్.హెచ్.యమ్ స్టాఫ్ నర్స్ ల ఆరవ సెలక్షన్ జాబితా మరియు కాంట్రాక్టు ఫార్మాసిస్టుల అరవ ఎంపిక జాబితా ను ఉంచడమైనది. 1) యన్.హెచ్.యమ్ స్టాఫ్ నర్సు ల ఆరవ ఎంపిక జాబితా. 2) కాంట్రాక్టు ఫార్మాసిస్టుల ఆరవ ఎంపిక జాబితా
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  ఖాళీగా ఉన్న యన్.హెచ్.యమ్  స్టాఫ్ నర్స్ ల ఆరవ సెలక్షన్ జాబితా  మరియు కాంట్రాక్టు ఫార్మాసిస్టుల అరవ  ఎంపిక జాబితా ను ఉంచడమైనది.
1) యన్.హెచ్.యమ్  స్టాఫ్ నర్సు  ల  ఆరవ  ఎంపిక జాబితా.
2) కాంట్రాక్టు ఫార్మాసిస్టుల ఆరవ ఎంపిక జాబితా
15/05/2021 22/05/2021 చూడు (355 KB) Pharmacist 6th Selection List (271 KB)