ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఖాళీగా ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫీజియోథెరపిస్ట్ మరియు స్టాఫ్ నర్సులు , ల్యాబ్ టెక్నిషన్లు, ఆర్.యమ్.సి.హెచ్ కౌన్సిల్లోర్స్ , సపోర్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్టాఫ్, రేడియోగ్రాఫేర్, యమ్.యాన్. ఓ మరియు యఫ్.యాన్. ఓ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఖాళీగా ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫీజియోథెరపిస్ట్ మరియు స్టాఫ్ నర్సులు , ల్యాబ్ టెక్నిషన్లు, ఆర్.యమ్.సి.హెచ్ కౌన్సిల్లోర్స్ , సపోర్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్టాఫ్, రేడియోగ్రాఫేర్, యమ్.యాన్. ఓ మరియు యఫ్.యాన్. ఓ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో ఖాళీగా ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫీజియోథెరపిస్ట్ మరియు స్టాఫ్ నర్సులు , ల్యాబ్ టెక్నిషన్లు, ఆర్.యమ్.సి.హెచ్ కౌన్సిల్లోర్స్ , సపోర్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్టాఫ్, రేడియోగ్రాఫేర్, యమ్.యాన్. ఓ మరియు యఫ్.యాన్. ఓ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో  ఖాళీగా ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్ఫీజియోథెరపిస్ట్  మరియు   స్టాఫ్  నర్సులు , ల్యాబ్ టెక్నిషన్లుఆర్.యమ్.సి.హెచ్  కౌన్సిల్లోర్స్ , సపోర్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్టాఫ్రేడియోగ్రాఫేర్యమ్.యాన్  మరియు యఫ్.యాన్ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఎంపిక జాబితాను ఉంచడమైనది.

1) యన్.హెచ్.యమ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ల రెండవ సెలక్షన్ జాబితా

2) యన్.హెచ్.యమ్ ఫీజియోథెరపిస్ట్  మూడవ  సెలక్షన్ జాబితా

3) కాంట్రాక్టు  స్టాఫ్ నర్సు    ఎనిమిదవ  ఎంపిక జాబితా.

4) యన్.హెచ్.యమ్  స్టాఫ్ నర్సు    నాల్గవ  ఎంపిక జాబితా.

5) యన్.హెచ్.యమ్ ల్యాబ్ టెక్నిషన్లు రెండవ సెలక్షన్ జాబితా

6) కాంట్రాక్టు ల్యాబ్ టెక్నిషన్లు (స్పోర్ట్స్ ) ఎంపిక జాబితా.

7)  ఆర్.యమ్.సి.హెచ్  కౌన్సిల్లోర్స్ రెండవ సెలక్షన్ జాబితా

8) సపోర్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీ స్టాఫ్ రెండవ సెలక్షన్ జాబితా

9) రేడియోగ్రాఫేర్ రెండవ సెలక్షన్ జాబితా

10) యమ్.యాన్.  మూడవ  సెలక్షన్ జాబితా

11) యఫ్ .యాన్. మూడవ  సెలక్షన్ జాబితా

23/01/2021 30/01/2021 చూడు (335 KB) 2) Physiotheropist 3rd Selection List (312 KB) 3) Contract Staff Nurses 8th Selection list (516 KB) 4) NHM Staff Nurse 4th Selection list (332 KB) 5) Lab-Technician 2nd Selection List (278 KB) 6)LAB-~1 (136 KB) 7) RMNCH Counseler 2nd Selection List (280 KB) 8)SUPP~1 (281 KB) 9) DM&HO – Radiographer 2nd Selection list (138 KB) 10) DMHO – MNO 3rd Selection list (141 KB) 11) DMHO – FNOs 3rd Selection list (144 KB)