ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో యన్.హెచ్.యమ్ స్కీం క్రింద పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫీజియోథెరపిస్ట్ మరియు స్టాఫ్ నర్సుల ఎంపిక జాబితాను మరియు అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల ఫైనల్ మెరిట్ మరియు సెలక్షన్ లిస్ట్ ను, మరియు డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రాము ఆఫీసర్, డిస్ట్రిక్ట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, సెక్రటేరియల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ప్రోవిషనల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో యన్.హెచ్.యమ్ స్కీం క్రింద పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫీజియోథెరపిస్ట్ మరియు స్టాఫ్ నర్సుల ఎంపిక జాబితాను మరియు అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల ఫైనల్ మెరిట్ మరియు సెలక్షన్ లిస్ట్ ను, మరియు డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రాము ఆఫీసర్, డిస్ట్రిక్ట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, సెక్రటేరియల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ప్రోవిషనల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో యన్.హెచ్.యమ్ స్కీం క్రింద పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫీజియోథెరపిస్ట్ మరియు స్టాఫ్ నర్సుల ఎంపిక జాబితాను మరియు అర్బన్ ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల ఫైనల్ మెరిట్ మరియు సెలక్షన్ లిస్ట్ ను, మరియు డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రాము ఆఫీసర్, డిస్ట్రిక్ట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, సెక్రటేరియల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ప్రోవిషనల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది.

 జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి అనంతపురము వారి పరిధి లో యన్.హెచ్.యమ్ స్కీం క్రింద పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్, ఫీజియోథెరపిస్ట్  మరియు   స్టాఫ్  నర్సుల ఎంపిక జాబితాను మరియు అర్బన్  ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ పోస్టుల ఫైనల్ మెరిట్ మరియు సెలక్షన్ లిస్ట్ ను, మరియు  డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రాము ఆఫీసర్, డిస్ట్రిక్ట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్, సెక్రటేరియల్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగములకు సంబంధించి ప్రోవిషనల్ మెరిట్ జాబితాను ఉంచడమైనది.

1) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – యన్.హెచ్.యమ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ల సెలక్షన్ జాబితా 
 
2) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    –  ఫీజియోథెరపిస్ట్ ల రెండవ సెలక్షన్ జాబితా 
 
3) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – అర్బన్  ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ల  యొక్క ఫైనల్  జనరల్ మెరిట్ జాబితా.
 
4) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – అర్బన్  ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ మెడికల్ ఆఫీసర్ల  యొక్క ఎంపిక  మెరిట్ జాబితా.
 
5) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    –  స్టాఫ్ నర్సు  ల  మూడవ ఎంపిక జాబితా.
 
6) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రాము ఆఫీసర్ పోస్ట్   యొక్క ప్రొవిజనల్    జనరల్ మెరిట్ జాబితా.
 
7) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – డిస్ట్రిక్ట్ అకౌంట్స్ ఆఫీసర్ల   యొక్క  ప్రొవిజనల్    జనరల్ మెరిట్ జాబితా
 
8) డి.యమ్.హెచ్.ఓ, అనంతపురము    – సెక్రటేరియల్ అసిస్టెంట్ ల    యొక్క  ప్రొవిజనల్    జనరల్ మెరిట్ జాబితా
07/01/2021 13/01/2021 చూడు (188 KB) 1-NHM Medical Officers – Selection List (334 KB) 2-Physiotheropist – 2nd Selection List (312 KB) 3-UGPHCs Medical Officers – Final Merit List (576 KB) 4-UGPHCs Medical Officers – Selection List (449 KB) 5- NHM Staff Nurse 3rd Selection list (363 KB) 6PROVI~1 (111 KB) 7PROVI~1 (61 KB) 8. Provisional merit list Secretarial Assistant (102 KB)