ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి వారి పరిధిలో – జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ క్రింద వివిధ స్కీమ్స్ నందు పనిచేయుటకు దరఖాస్తు చేసుకున్న మెడికల్, పరమేదికాల్ మరియు నాల్గవ తరగతి ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి వారి పరిధిలో – జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ క్రింద వివిధ స్కీమ్స్ నందు పనిచేయుటకు దరఖాస్తు చేసుకున్న మెడికల్, పరమేదికాల్ మరియు నాల్గవ తరగతి ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి వారి పరిధిలో – జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ క్రింద వివిధ స్కీమ్స్ నందు పనిచేయుటకు దరఖాస్తు చేసుకున్న మెడికల్, పరమేదికాల్ మరియు నాల్గవ తరగతి ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి వారి పరిధిలో – జాతీయ ఆరోగ్య మిషన్ క్రింద వివిధ స్కీమ్స్ నందు పనిచేయుటకు దరఖాస్తు చేసుకున్న మెడికల్, పరమేదికాల్ మరియు నాల్గవ తరగతి ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా

11/12/2020 18/12/2020 చూడు (168 KB) Microbiologist (162 KB) MO- Dental (459 KB) Monitoring consultant (540 KB) NHM – Lab-Technician Final Merit List (401 KB) NHM- O.T.Technician Final merit list (143 KB) NHM- RMNCH Counsellor, Final Merit List (215 KB) NHM- Social Worker RBSK- Final merit list (330 KB) NHM-Audioligy & Speach Therapist Final merit list (155 KB) NHM-Final merit list Support Staff (161 KB) NHM-Support & Security Staff, Final Merit List (170 KB) Opthometrict (176 KB) Pharmacists (337 KB) Psychologist (348 KB) Specialist – OBG (168 KB) Speicialist – Pediatrician (172 KB)