ముగించు

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి, అనంతపురము వారి పరిధి జాతీయ ఆరోగ్య పతకము ( ఎన్.హెచ్.ఎం.) లోని వివిధ ప్రోగ్రాముల యొక్క ఉద్యోగములకు సంభంధించిన ప్రోవిజినల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్టులు.

జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి, అనంతపురము వారి పరిధి జాతీయ ఆరోగ్య పతకము ( ఎన్.హెచ్.ఎం.) లోని వివిధ ప్రోగ్రాముల యొక్క ఉద్యోగములకు సంభంధించిన ప్రోవిజినల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్టులు.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి, అనంతపురము వారి పరిధి జాతీయ ఆరోగ్య పతకము ( ఎన్.హెచ్.ఎం.) లోని వివిధ ప్రోగ్రాముల యొక్క ఉద్యోగములకు సంభంధించిన ప్రోవిజినల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్టులు.
జిల్లా వైద్య మరియు ఆరోగ్య శాఖాధికారి, అనంతపురము వారి పరిధి జాతీయ ఆరోగ్య పతకము ( ఎన్.హెచ్.ఎం.) లోని  వివిధ ప్రోగ్రాముల యొక్క 
ఉద్యోగములకు సంభంధించిన  ప్రోవిజినల్ జనరల్ మెరిట్ లిస్టులు.
25/11/2020 30/11/2020 చూడు (58 KB) Audiologist & Speach Therapist – NHM (371 KB) Dental Doctor -NHM (577 KB) Dental Technician (372 KB) Lab-Technician -NHM (505 KB) Medical Officer- NHM (425 KB) Microbiologist-NHM (445 KB) Monitoring consultant -NHM (450 KB) O.T.Technician- NHM (365 KB) Opthometrist-NHM (441 KB) Pharmacists – NHM (558 KB) Physiotheropist-NHM (624 KB) Psychologist-NHM (447 KB) RMNCH Counsellor -NHM (405 KB) Social Worker -RBSK-NHM (504 KB) Specialist – OBG (453 KB) Speicialist – Pediatrician -NHM (455 KB) Support and Security Staff – NHM (376 KB) Support Staff -NHM (372 KB)