ముగించు

జిల్లా  ఆసుపత్రుల సమన్వయ అధికారి, అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న  92 స్టాఫ్  నర్సులు,   మరియు 4 ఫార్మాసిస్టులు  ఉద్యోగములు  భర్తీ చేయుట గురించి.కాంట్రాక్టు పద్దతిలో.

జిల్లా  ఆసుపత్రుల సమన్వయ అధికారి, అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న  92 స్టాఫ్  నర్సులు,   మరియు 4 ఫార్మాసిస్టులు  ఉద్యోగములు  భర్తీ చేయుట గురించి.కాంట్రాక్టు పద్దతిలో.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
జిల్లా  ఆసుపత్రుల సమన్వయ అధికారి, అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న  92 స్టాఫ్  నర్సులు,   మరియు 4 ఫార్మాసిస్టులు  ఉద్యోగములు  భర్తీ చేయుట గురించి.కాంట్రాక్టు పద్దతిలో.

జిల్లా  ఆసుపత్రుల సమన్వయ అధికారి, అనంతపురము వారి పరిధి లో ఉన్న  92 స్టాఫ్  నర్సులు,   మరియు 4 ఫార్మాసిస్టులు  ఉద్యోగములు  భర్తీ చేయుట గురించి.కాంట్రాక్టు పద్దతిలో.

జిల్లా  ఆసుపత్రుల సమన్వయ అధికారి,

అనంతపురము

 

29/06/2020 27/07/2020 చూడు (189 KB)