ముగించు

కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌ పై డి ఆడిక్షన్ సెంటర్‌లో వైద్య అధికారి పోస్టు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా. జనరల్ హాస్పిటల్, అనంతపురం

కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌ పై డి ఆడిక్షన్ సెంటర్‌లో వైద్య అధికారి పోస్టు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా. జనరల్ హాస్పిటల్, అనంతపురం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌ పై డి ఆడిక్షన్ సెంటర్‌లో వైద్య అధికారి పోస్టు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా. జనరల్ హాస్పిటల్, అనంతపురం
కాంట్రాక్ట్ బేసిస్‌ పై డి ఆడిక్షన్ సెంటర్‌లో వైద్య అధికారి పోస్టు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్న అభ్యర్థుల ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా. జనరల్ హాస్పిటల్, అనంతపురం
31/05/2020 03/06/2020 చూడు (108 KB)