ముగించు

అనంతపురము ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి మెరిట్ జాబితా PHYSICAL డైరెక్టర్, ఎంఎస్డబ్ల్యు GR- II, రేడియోగ్రాఫర్, డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్, ఫిజియోతేరిపిఎస్ట్, మార్చురీ మెకానిక్, ఎలక్ట్రీషియన్ GR-I, ఎలక్ట్రీషియన్ , ఓ టి అసిస్టెంట్ , మార్చురీ అటెండెంట్, M.N.O., F.N.O., బార్బర్, గార్డినర్, మరియు లిఫ్ట్ అటెండెంట్, స్ట్రెచర్ బేరర్.

అనంతపురము ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి మెరిట్ జాబితా PHYSICAL డైరెక్టర్, ఎంఎస్డబ్ల్యు GR- II, రేడియోగ్రాఫర్, డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్, ఫిజియోతేరిపిఎస్ట్, మార్చురీ మెకానిక్, ఎలక్ట్రీషియన్ GR-I, ఎలక్ట్రీషియన్ , ఓ టి అసిస్టెంట్ , మార్చురీ అటెండెంట్, M.N.O., F.N.O., బార్బర్, గార్డినర్, మరియు లిఫ్ట్ అటెండెంట్, స్ట్రెచర్ బేరర్.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురము ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి మెరిట్ జాబితా PHYSICAL డైరెక్టర్, ఎంఎస్డబ్ల్యు GR- II, రేడియోగ్రాఫర్, డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్, ఫిజియోతేరిపిఎస్ట్, మార్చురీ మెకానిక్, ఎలక్ట్రీషియన్ GR-I, ఎలక్ట్రీషియన్ , ఓ టి అసిస్టెంట్ , మార్చురీ అటెండెంట్, M.N.O., F.N.O., బార్బర్, గార్డినర్, మరియు లిఫ్ట్ అటెండెంట్, స్ట్రెచర్ బేరర్.

అనంతపురము ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రి మెరిట్ జాబితా  PHYSICAL  డైరెక్టర్, ఎంఎస్డబ్ల్యు GR- II, రేడియోగ్రాఫర్, డార్క్ రూమ్ అసిస్టెంట్, ఫిజియోతేరిపిఎస్ట్, మార్చురీ మెకానిక్,  ఎలక్ట్రీషియన్ GR-I, ఎలక్ట్రీషియన్ , ఓ టి అసిస్టెంట్ , మార్చురీ అటెండెంట్, M.N.O., F.N.O., బార్బర్, గార్డినర్, మరియు లిఫ్ట్ అటెండెంట్, స్ట్రెచర్ బేరర్.

09/09/2020 16/09/2020 చూడు (148 KB) Prov.Merit list MNO (236 KB) Provisinal Merit list of FNO (147 KB) Provisional General merit list of Physiotherapist (122 KB) Provisional Merit List Electrician Gr-I (112 KB) Provisional Merit List Electrician (130 KB) Provisional Merit list of Barber (105 KB) Provisional Merit List of DRA (123 KB) provisional merit list of Gardners (181 KB) provisional merit list of Lift Attenders(1) (190 KB) Provisional Merit list of O.T Asst (79 KB) provisional merit list of radiographers 08.09-20 (154 KB) provisional merit list of Strecher bearers (208 KB) Provisional Merit lists of Mortury Mechanic(1) (84 KB) Provisonal Merit list of Mortury Attender (120 KB) Revised Peocvisional Merit list of MSW Gr II (141 KB) MERIT LETTER-converted (180 KB)