ముగించు

అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు  పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న  92 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ , 02    స్టాఫ్  నర్సులు మరియు 02 ల్యాబ్ టెక్నీషియన్  ఉద్యోగములు  భర్తీ చేయుట గురించి.

అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు  పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న  92 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ , 02    స్టాఫ్  నర్సులు మరియు 02 ల్యాబ్ టెక్నీషియన్  ఉద్యోగములు  భర్తీ చేయుట గురించి.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు  పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న  92 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ , 02    స్టాఫ్  నర్సులు మరియు 02 ల్యాబ్ టెక్నీషియన్  ఉద్యోగములు  భర్తీ చేయుట గురించి.
అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు  పనిచేయుటకు ఖాళీగా ఉన్న  92 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ , 02    స్టాఫ్  నర్సులు మరియు 02 ల్యాబ్ టెక్నీషియన్  ఉద్యోగములు  భర్తీ చేయుట గురించి.

 1) 92 స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్  ఉద్యోగములు భర్తీ చేయుటకు సంబంధిన నోటిఫికేషన్.

2) 02 స్టాఫ్ నర్స్ (బ్యాక్ లాగ్  ) ఉద్యోగములు భర్తీ చేయుటకు సంబంధిన నోటిఫికేషన్.

3) 02  ల్యాబ్ టెక్నిషన్ (బ్యాక్ లాగ్  ) ఉద్యోగములు భర్తీ చేయుటకు సంబంధిన నోటిఫికేషన్.
10/06/2020 16/06/2020 చూడు (572 KB) Backlog recruitment of Staff Nurse posts (715 KB) Back log recruitment of Lab-Technician (401 KB)