ముగించు

అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు స్టాఫ్ నర్సులు గా పని చేయుటకు నియామకాలు గురించి.

అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు స్టాఫ్ నర్సులు గా పని చేయుటకు నియామకాలు గురించి.
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు స్టాఫ్ నర్సులు గా పని చేయుటకు నియామకాలు గురించి.

అనంతపురము జిల్లా కొవిడ్ ఆసుపత్రిల యందు స్టాఫ్ నర్సులు గా పని చేయుటకు నియామకాలు గురించి.

55 స్టాఫ్ నర్సు ఉద్యోగములకు సంబంధించి ఎంపిక జాబితా మరియు ఫైనల్ మెరిట్ జాబితా.

06/05/2020 10/05/2020 చూడు (1 MB)