ముగించు

అనంతపురము జిల్లాలో కస్టమ్ మిల్డ్ రైస్ యొక్క ప్యాకింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ ఏజెన్సీ నియామకం కోసం ప్రీ-బిడ్ సమావేశం

అనంతపురము జిల్లాలో కస్టమ్ మిల్డ్ రైస్ యొక్క ప్యాకింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ ఏజెన్సీ నియామకం కోసం ప్రీ-బిడ్ సమావేశం
హక్కు వివరాలు ప్రారంబపు తేది ఆఖరి తేది దస్తావేజులు
అనంతపురము జిల్లాలో కస్టమ్ మిల్డ్ రైస్ యొక్క ప్యాకింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ ఏజెన్సీ నియామకం కోసం ప్రీ-బిడ్ సమావేశం

అనంతపురము జిల్లాలో కస్టమ్ మిల్డ్ రైస్ యొక్క ప్యాకింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ ఏజెన్సీ నియామకం కోసం ప్రీ-బిడ్ సమావేశం

09/10/2019 15/10/2019 చూడు (501 KB)